Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2019

kwiatywewlosach-
Czemu miałbyś wierzyć w ten cały wokół chłam,
gdy w tobie jest tyle prawd?
Reposted byadmiracja admiracja

September 02 2019

kwiatywewlosach-
Reposted fromsanitas sanitas vialifeless lifeless
3893 5f86 500
Reposted fromkimik kimik viaavooid avooid

August 20 2019

kwiatywewlosach-
Awesome day.
Reposted fromincomperta incomperta vialifeless lifeless
kwiatywewlosach-
7475 1181 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
4109 0854
Reposted fromscorpix scorpix viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
0036 a5ef
Reposted fromaletodelio aletodelio viazielono zielono
kwiatywewlosach-
5856 a35d 500
Reposted fromnowherextohide nowherextohide vialifeless lifeless
kwiatywewlosach-
9275 7912 500
Reposted fromstylte stylte vialifeless lifeless
kwiatywewlosach-
Po nikim tak człowiek nie widzi dokładnie starości jak po starzejącym się ojcu, matce. To starość, która nas boli, z którą współcierpimy, na którą jesteśmy skazani, aby się w niej przeglądać i odnajdywać siebie. Może to dzięki ich starości przyzwyczajamy się i do własnej i z większym zrozumieniem ją znosimy.
— Wiesław Myśliwski, ,,Ucho Igielne"
Reposted fromlifeless lifeless

August 06 2019

kwiatywewlosach-
6578 3038 500
Reposted fromnyaako nyaako viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
kwiatywewlosach-
4487 3fa8
Reposted fromsaku saku viaavooid avooid
kwiatywewlosach-
Problem polega na tym, że szukamy kogoś przy kim możemy się zestarzeć, a sekretem jest znaleźć kogoś z kim możemy pozostać dziećmi.
— Charles Bukowski
Reposted fromxalchemic xalchemic viaavooid avooid

July 26 2019

kwiatywewlosach-
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viazielono zielono
kwiatywewlosach-
9878 8f00 500
w głębi serca wszyscy czujemy podobnie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazielono zielono
kwiatywewlosach-
4710 fb72 500
Reposted frommakle makle viaPoranny Poranny
kwiatywewlosach-
4002 eb16 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl